Mail fra TDC NET om status på fiberen

Bestyrelsen har i dag modtaget denne besked. Mailen er vedhæftet et billede, som viser, at den omtalte opgravning sker mellem to af de fire skabe, som står skulder ved skulder ud for hver sammenhængende række i bebyggelsen.

“Hej Øresundshøj

Vi er påbegyndt opsætning af fiberkapstik i jeres område og forventer at være færdige med den opgave i næste uge ( uge 26 ).

I Uge 29 begynder vi at grave op foran jeres skabe, og blæse fiber i de eksisterende rør, dette gøres af entreprenøren ( MTEK Sverige).

Vi forventer at være færdige med blæsning af fiber i området uge 32.

Herefter skal vi ulejlige nogle af jer en sidste gang, det er de steder hvor vi har konstateret at fiberen ikke var igennem ved det første besøg, her vil vi prøve at blæse en ny fiber ind, disse kunder vil blive booket med mail og sms.   Vi forventer at være færdige i jeres område medio august.”

Med venlig hilsen/Best Regards

Erik Berendtsen

Projektleder| Planning & Partner

Gratis transportrådgivning – grøn mobilitet

Vi er af Fredensborg kommune blevet opfordret til at dele dette tilbud med alle beboere.

Få gratis hjælp til grønnere transport.

Skal din næste bil være en elbil?
Vil du gerne cykle mere?
Har Corona ændret dit transportbehov i hverdagen og i ferierne?
Få gratis transportrådgivning!

Meld dig til Fredensborg Kommunes store testforsøg for familier i Nivå, der vil prøve et grønt alternativ til bil. Vores rådgiver fra Transition kontakter dig for at aftale en samtale om dine transportbehov over telefonen eller hos dig. Bagefter får du en rapport over din husstands transport med forslag til grønne alternativer. Efterfølgende har du mulighed for afprøve en elcykel eller en ladcykel, for at se om det er noget for dig.

Tilmeld dig her

Rådgivningen er specielt til familier i Nivå som en støtte til planlægningen og ombygningen af Nivå Bymidte. Projektet er en del af det dansk-svenske samarbejde ”Mobilitet på Tværs” og er støttet af eu-programmet Interreg ØKS.

GIV DIN MENING TILKENDE VEDR. PLACERING AF DE KOMMENDE AFFALDSØER

Kære alle husejere i Grundejerforeningen Øresundshøj

Efter vores vejmøde ang. affaldsøer den 11. april, har vi fået en god idé om, hvad beboerne ønsker, men vi gerne arbejde videre med at finde ud af, hvilke placeringer af affaldscontainere de forskellige højes husejere foretrækker, inden de endelige forslag til afstemning vil blive udarbejdet til en ekstraordinær generalforsamling det kommende efterår.

Vi har derfor lavet et elektronisk spørgeskema, hvis svar bestyrelsen vil se på. På denne måde sikre vi at de løsninger der skal arbejdes videre med, bliver efter det flertallet på Slåenhøj, Hyldehøj og Pilehøj ønsker sig.

Spørgeskemaet må besvares af én husejer fra hver husstand. For at medtage dit svar i det fortsatte arbejde med affaldsløsningerne, bedes du sætte dit elektroniske kryds i spørgeskemaet senest den 7. juni.

Bestyrelsen vil gennemgå svarene på Generalforsamlingen den 9. juni, kl. 18.30 i Tigersalen på Nivå Skole Syd.

Da det ikke er muligt at lægge affaldsøerne ensartet på hver af de tre høje er forslagene på de tre skemaer udarbejdet efter de ønsker der fremgik af mødet på den enkelte høj, den 11. april. Se mere information her: http://www.grf-oeresundshoej.dk/ 

Alt efter hvor du bor kan du som husejer se og give din mening tilkende i spørgeskemaerne her:

Slåenhøj: http://kortlink.dk/2bfnd

Pilehøj: http://kortlink.dk/2bfng

Hyldehøj: http://kortlink.dk/2bfnh

Tak for din deltagelse.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Forslag om udskiftning af belysning

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte to forslag om udskiftning af udendørs lys med LED. Kommentarer og spørgsmål, ris og ros kan sendes til os på mail. Vi arbejder fortsat på forslagene, og afholder gerne et udendørs beboermøde om dem, hvis der er interesse for det.

Baggrund

Grundejerforeningens udendørsbelysning består af 116 lave skotlamper på bøjler, 10 høje lygtepæle ved vejen Islandshøjparken og 40 lamper på parkeringsarealerne. Derudover sidder en skotlampe på hvert skur ved postkassen – i alt 290 lyskilder. Hvert år betaler vi SEAS-NVE ca. 225.000, – DKK for leasing og vedligehold af udendørsbelysningen samt selve el-forbruget.

Et lille udvalg har i vinteren 2020-21 haft en række samtaler med SEAS-NVE om mulighederne for at modernisere vores belysning og samtidigt spare på udgifterne. Et tilsvarende arbejde blev lavet i 2013 /1, men der var LED som lyskilde ikke så langt fremme som i dag /2. Det blev dengang vurderet, at besparelse ville medføre ringere lys og ikke være pengene og besværet værd.

Kommunens trafikafdeling, som vi også har været i jævnlig kontakt med, er nu begyndt at gå over til LED i vej- og stibelysning og sparer en hel del på både el og vedligehold. Det skyldes hovedsageligt at LED-lyskilderne udover at bruge en tredjedel strøm i forhold til halogenpærer, holder meget længere og har færre driftsproblemer. Dertil kommer, at LED-belysningen kan programmeres til dæmpning i trafiksvage perioder, fx fra kl. 22-06.

Bestyrelsen vil hermed (med forbehold for ændringer inden deadline til GF) fremsætte forslag om et skift til LED i vores belysning. Vi gør det med baggrund i to løsninger fra SEAS-NVE, A og B. Der er modtaget to tilbud, hvor det kun ene omfatter løsning A, mens det andet omfatter løsning A og B. Priserne angivet er inkl. moms.

Løsning A

I de 124 skotlamper på skurene monteres en LED indsats. Eksisterende konventionelle indsatse demonteres.
Investering: 223.371, – DKK
Besparelse pr år: 40.800, – DKK

Besparelsen fremkommer ved lavere elforbrug og mindre vedligehold.

En prøveinstallation sidder på skuret ved Hyldehøj 21.

Løsning B

De 116 skotlamper inkl. bøjlestandere fjernes.
16 nye master på 3,5 m med NYX 330 LED lygter opsættes.
10 indsatser i Københavner-armatur i vejlygtepæle udskiftes til LED.

40 park-lamper udskiftes til NYX 330 LED lygter, der monteres på de eksisterende master.

Investering for A + B:                   824.931, – DKK
Besparelse pr år for A + B:          152.000, – DKK

Skotlamper på bøjler, Avenue Park lampen og NYX 330

Der er altså tale om en besparelse på 69 % i forhold til den nuværende udgift.

Investeringen betales tilbage på under 6 år.

En prøveopstilling i to måneder af NYX 330 er bestilt til to af de eksisterende master på Hyldehøj.

Forventet placering af de 16 nye lygtepæle – vist med grønt

På grund af forventning om andre store udgiftsposter, kan vi ikke betale for hele løsningen af egen kasse. Vi er af SEAS-NVE blevet tilbudt finansiering, så vi ikke skal finde pengene i egen kasse. Renten vil være 2-4 % p.a. /5. I praksis vil vi skulle fortsætte med at betale det beløb, vi gør nu (ca. 225.000 kr) indtil investeringen er betalt tilbage. Derefter vil den årlige udgift til belysning være på under 75.000 kr pr år.

Bestyrelsen anbefaler løsning A+B, og vil sende denne til afstemning først. Hvis denne ikke vedtages, vil vi stemme om løsning A.

Diskussion af løsningerne

Løsning A er ret ligetil, da det udelukkende er en udskiftning af indmaden i de eksisterende skotlamper. Da antallet af lamper er lige så stort som antallet af husstande i foreningen løber udskiftningen op i en pris, der svarer til den nuværende samlede årlige udgift på ca. 225.000 kr. Det gode her er den årlige besparelse på godt 40.000 kr, og da hele løsningen forventes at kunne betales af foreningens opsparede midler, vil vi fra år 1 opleve en lavere udgift til belysning.

Da LED-lyskilden lyser lidt kraftigere end halogen-lyskilden, vil beboere, der er generet af lysskæret ind ad vinduerne om natten, muligvis opleve en forværring med løsning A alene.

Løsning B er en mere kompliceret ændring, da den indebærer, at vi efter udskiftningen har 100 lamper færre (190), fordi 116 skotlamper erstattes af 16 nye lygtepæle. Det er primært forskellen i antallet af lamper som giver den store besparelse på mellem 151.000 kr og 153.000 kr, så den årlige udgift fremover bliver på under 75.000 kr. Investeringen er meget større end løsning A, men tilbagebetalingstiden kortere.

En af de øvrige fordele vil være en mere tryg belysning, da lygterne fra 3,5 meters højde vil belyse ansigterne på dem, der færdes på stierne /3. Spredningen af lyset fremad og til siden vil også være bedre. Ca. 48 af skotlamperne sidder som dobbelte lamper på stien igennem bebyggelsen.

 Landingsbanen – stien gennem bebyggelsen set mod syd fra Hyldehøj.

Ved at opsætte lygtepælene i siden – højre side på billedet – vil det meste lys falde på den sti, som egentlig er gangstien. To skilte ved Rosenhøj viser, at cykler skal benytte stien til venstre og gående stien til højre. Det er lidt svært at finde ud af nu, men efter ændringen vil det være nemmere.

Fjernelse af skotlamperne vil så efterlade en noget åben og tom plads i stiens midterrabat. Hvis det eksisterende design skal bibeholdes i nogen grad, kunne vi overveje at etablere en række planter, der vokser lidt i højden. Det kunne være lavendel, fairy rose, stedsegrøn bispehue eller dekorative græsser. Der kunne også etableres en bænk ud for hver høj til aflastning af gangbesværede.

Fairy Rose – lav rosenbusk, der blomstrer til sent (her nov.). Vokser i et bælte ved Nivå Kirke.

Ved overskæringerne mellem landingsbanen og indkørslerne til højene vil lygterne i de mørke timer give en bedre sikkerhed for de gående: Færre lamper vil give færre forvirrende indtryk, og bedre spredning af lyset vil give færre skygger, hvor gående kan gemme sig.

En del af lyset ved de nævnte overskæringer vil også komme fra lygterne ved parkeringspladserne.

En mulig ulempe er, at lyset fra de 3,5 meter høje lygtepæle kan komme til at give et generende skær i nogle af haverne /6. Vi har derfor været i kontakt med firmaet Focus Lighting i Kokkedal, som fremstiller NYX 330 lygten og fået oplyst at lygten er vinklet 10 grader, hvilket gør, at det meste af lyset rettes fremad. I jordhøjde vil lyskeglen være blot 1 meter bag lampen, så vi tror, at risikoen for generende skær i haverne er lille. Med den rette placering af lamperne kan vi desuden udnytte de niveau-forskelle, der er de fleste steder på den vestlige side af den gennemgående sti. Modsat lygtepælene er der mere end 7 meter til den nærmeste have, så der tror vi ikke lyset vil genere.

Afstand fra lygtepæl til nærmeste have er i lysets retning over 7 m.

Ved de tre stikveje fra Lergravsstien og ind mod bebyggelsen vil lygtepælene blive placeret, så lyset heller ikke der skulle blive til gene for beboerne nær lygtepælene.

Ved parkeringspladserne, hvor mastehøjden er 4 m vil lygterne kaste det meste af deres lys fremad og til siden og dermed oplyse parkeringspladsen bedre end de eksisterende Avenu lamper, der afgiver et rundsymmetrisk lys. Lyset på stierne foran skurene vil af de førnævnte grunde blive mindre og skæret fra lamperne ind i vores huse, vil blive mindre. Det mindre lys på stierne vil blive opvejet af bedre lys fra skotlamperne på skurene.

Lygtepæl på ca 3,5m med NYX 330 – Brøndby v. Vestvolden. Klik for flere fotos

En væsentlig ulempe ved lygterne er, at de ikke har samme hyggelige belysning, som Avenu lampen, hvis skærm dæmper lyset meget. Der er dog plexiglasskærm på NYX 330 armaturet, men kigger man direkte op i lampen, vil den blænde noget.

I et tidligere afgivet tilbud havde SEAS-NVE projekteret med lygter fra Signify (tidligere Philips) af modellen Lumistreet. Det lille udvalg har besigtiget Langebjergparken, hvor Lumistreet er sat op, og der fundet, at lyset blændede, og lamperne så for billige ud. NYX 330 er en designer-lampe, men dog ikke så luksuriøs at den ikke anvendes rigtig mange steder i og udenfor kommunen /4. Den kan bl.a. besigtiges på Lergravsstien.

Dæmpning af lyset om natten

For at spare el og desuden mindske gener fra kunstigt lys om natten vil lyset fra alle LED-lyskilderne i løsning B blive dæmpet med 50% i timerne 22 – 06. Lyskilderne i skotlamperne kan ikke dæmpes.

Halvtres procent dæmpning lyder af meget, men det kan næsten ikke registreres med det blotte øje. At der rent fysisk er mindre lys, kan opleves, hvis man fra skæret af lamperne vil læse på et stykke papir eller lede efter nøglerne på jorden. Det vil også være lidt mindre sikkert at færdes på trapperne ved mindre lys. Selv om forskellen næsten ikke kan opleves, vil vi ikke tilråde at der sættes svagere lyskilder i lamperne. Sikkerhed på stierne er prioriteret højt, og på vejen er der lovkrav om en vis lysstyrke i lygtetændingstiden udenfor trafiksvage perioder.

Spørgsmål og kommentarer

Vi ønsker at store ændringer som disse besluttes på et oplyst grundlag. Vi har her fremlagt det, vi mener er væsentligt. Tilbuddene, der vil blive vedlagt som bilag til forslagene til generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. Vi har stillet mange spørgsmål til SEAS-NVE, fx om miljøforhold og CO2. Der er lavet mange noter og mellemregninger undervejs, og du kan få dem, hvis du er interesseret. Kontakt bestyrelsen på mail, så ringer eller skriver vi tilbage.

Referencer

/1: Analyse fra 2013

/2: LED i lamperne var hvide i lyset i mange år (4.000 Kelvin), hvilket mange ikke finder behageligt. LED kan i dag fås i en behagelig gulhvid farve (2.700-3.000 Kelvin) / Simon Stausholm, SEAS-NVE

/3: Artikel om renovering af belysning i boligområde

/4: Foreningen er samtidig med til at understøtte danske arbejdspladser. Se dette link for billeder og beskrivelse af produktionen af NYX 330 på sydfyn

/5: Omkostningerne skal desuden tillægges diskonto som Nationalbanken fastsætter. P.t. er fiskontoen 0% og har været det i mange år. Der indgår muligvis også et etableringsgebyr som SEAS-NVE’s Finansselskab fastsætter. Seneste melding er, at det vil ligge på 1.500,-. Simon Stausholm, SEAS-NVE

/6: Master på 3,5m skal sættes med maksimalt 29 m imellem. I vores projekt er der 20-25 m mellem masterne, og de kan være ned til 3m i højden, se NYX projekteringsguide

Oplæg til beboermøder om affaldsløsningen

NYHED: Peter og Theo har begået en video, som på en anderledes måde fortæller om, hvad det er for noget med den her affaldssortering.

Klik her for at se videoen

Som supplement til det tidligere opslag, har vi desuden lagt nogle billeder ind herunder. De kan understøtte vores møder på søndag d. 11. april, så vi kan få en god dialog. Vi tager materiale med til møderne, men flyver det væk i aprils blæsevejr, har vi det nu også lige her.

Møderne er kl. 14, 15:30 og 17:00 på hhv. Hyldehøj, Pilehøj og Slåenhøj.

Eksempel på en overjordisk løsning. bestående af en pavillon indeholdende rulle-containere. Der er temmelig frit slag for farve og udformning. Belysning i skuret er et krav.
Visualisering af en delvist nedgravet løsning. Beholderne kan have flere kamre, der kan opdeles eller sammenlægges, hvis behovene skifter. ©Joca a/s
Helt nedgravede beholdere. Metalpladerne, der ses, dækker over hulrummene under jorden, hvor affaldet har sin mellemstation inden afhentning. Der findes løsninger, der kræver nøglekort for at åbnes. Prisen vil for vores forening være et over stykke over 1 million. Hvor meget over afhænger af antal, størrelser og udformning

Her er det kort, som også blev vist på generalforsamlingen i nov. 2020. Rød og blå skravering viser, hvor gravning er forhindret af nedgravede rørledninger. De blå streger er regnvandsledninger. De grønne skraveringer viser, hvor bestyrelsen indtil videre har fundet det muligt at etablere affaldsøerne.

Kort over Øresundshøj – fra generalforsamlingen nov. 2020. Bemærk at størrelsen af en affaldsø er nogenlunde som vist ved de grønne kvadrater indenfor de grønne firkanter til venstre i billedet.

Vi ser frem til det videre forløb. Husk at se videoen i toppen af indlægget.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

TDC-fibernet, mere info.

I forlængelse af kommentarer/spørgsmål på Facebook til den kommende installering af TDC-fibernet, kommer her lidt præcisering.

Aftalen om installering af TDC-fibernet hos den enkelte grundejer er alene et mellemværende mellem grundejer og TDC, som er grundejerforeningen/bestyrelsen uvedkommende.

MEN……da jeg selv fik tilbuddet om fibernet, blev det nævnt at der skulle graves på vores fællesarealer og her blev grundejerforeningen/bestyrelsen inddraget. Dette skyldes at gravearbejder på fællesarealerne, som ikke er nødvendige for vores drift (f.eks. en utæt kloak) og som ikke kommer alle til gode (kun dem som vil have fibernet), krævede en godkendelse på den seneste generalforsamling (og som blev godkendt).

Samtidig med dette, undersøgte TDC de fysiske forhold hos os og fandt ud af, at det ikke er nødvendigt at grave på fællesarealerne, da der ligger trækrør i jorden hvor fiberkablet kan blæses igennem ind til vores teknikrum.

Herefter var der ikke længere behov for en inddragelse af grundejerforeningen/bestyrelsen vedr. installeringen af fibernet.

Jeg nævnte at installeringen ville finde sted den 8/4, men det gælder kun for min adresse (Pilehøj 31)…..beklager den forkerte udmelding. Datoen for installeringen for den enkelte grundejer fremgår af den mail, som man har modtaget fra TDC.

Såfremt det mod forventning alligevel skulle blive nødvendigt at grave på fællesarealerne, vil bestyrelsen blive inddraget i dialogen med TDC igen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Peter Engelsen

TDC-fibernet

TDC har i dag sendt en mail ud til alle jer, som for lang tid siden tog imod tilbuddet om at få lagt fibernet ind i jeres ejendom.

Den fremsendte mail er en generel mail, som TDC sender ud til alle deres kunder ifm. installering af fibernet. Derfor stemmer indholdet af mailen ikke overens med det, som bestyrelsen tidligere har aftalt med TDC.

Vi er i den situation at der ligger trækrør i jorden helt ind til vores teknikrum og der skal således ikke graves på vores matrikler og der skal heller ikke bores huller i vores ydervægge, mv. Fiberkablet bliver simpelthen “blæst ind” fra de udendørs teknikskabe og ind i vores egne teknikrum. Der bliver så opsat en lille boks, hvor fiberkablet bliver koblet til.

Herfra er det op til den enkelt grundejer at beslutte om man vil gøre brug af fiberforbindelse nu eller på et senere tidspunkt. Man skal i den forbindelse selv tage kontakt til en fibernet-udbyder og man afholder selv udgifterne til dette. Trækning/blæsning af fiberkablet ind i teknikrummet og opsætning af den lille boks er dog gratis.

Hav en god weekend og en god påskeferie.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Ny affaldssortering

Nogle kommuner har for flere år siden indført sortering af affald i flere fraktioner. I Fredensborg Kommune skal vi i gang med at sortere vores affald i henhold til et regulativ, som er vedtaget lige for nylig – i slutningen af 2020. Regulativet siger, at vores affald skal sorteres i 10 fraktioner, som bliver indfaset over en længere periode – læs mere.

Efter møder med kommunen og forsyning og besigtigelse på vores tre “høje” er vi kommet nærmere, hvordan affaldssortering kan indpasses på Øresundshøj.

På grund af krav fra kommune og forsyning skal der etableres affaldsøer, og vores opgave er at finde ud af, hvor og hvordan. Der bliver tale om en udgift på 800-900 tusinde kr, så løsningen skal fremlægges til afstemning på generalforsamlingen. Det vil efter al sandsynlighed blive allerede den 12. maj 2021.

Det bliver altså ikke en afstemning om hvorvidt vi skal have affaldsøer eller ej, men derimod en afstemning om hvilken løsningsmodel, der samlet set er bedst – eller mindst dårlig, om man vil. Udover placeringen vil det handle om, hvorvidt beholderne skal være helt eller delvist nedgravede og om gentænkning af legepladserne, der påvirkes meget af løsningen.

Kravene fra kommune og forsyning

Vi sorterer i forvejen glas og papir, og det skal vi fortsætte med. Derudover skal der sorteres i følgende fem fraktioner: Bioaffald, plast, pap, metal og restaffald.

Løsningen skal indrettes, så den ikke forhindrer, at de sidste tre fraktioner, farligt affald, tekstiler og drikke- og fødevarekartoner kan håndteres, når der kommer retningslinjer fra kommunen.

Udgangspunktet var at sorteringen skulle ske på egen matrikel i et antal plastbeholdere til de forskellige affaldsfraktioner. Denne løsning anvendes typisk for parcelhuse og nogle rækkehusbebyggelser, men kan ikke gennemføres hos os. Forsyningen har nemlig meddelt, at afhentning af sorteret affald fra de enkelte matrikler ikke vil være i overensstemmelse med deres afhentningsregler. Reglerne siger at der højst må være 20 meter mellem skraldevognen og affaldsbeholderne, og afhentningen skal ske via befæstede arealer uden niveauspring. Det kan ikke overholdes for ret mange matrikler i Øresundshøj. Derfor peger pilen på affaldsøer.

Den foreslåede løsning

Bestyrelsen har indhentet tilbud på etablering af affaldsøer fra to leverandører af helt og delvist nedgravede affaldsløsninger – Joca og Rudbæk.

Efter diskussioner og afvejninger for og imod peger bestyrelsen på en løsning, hvori den nordlige legeplads på hver høj inddrages til en affaldsø.

På hver høj placeres:

  • To helt nedgravede affaldsbeholdere til hhv. bioaffald og restaffald.
  • Delvist nedgravede affaldsbeholdere til pap, plast og metal.

De blå affaldsbeholdere til aviser/papir og glas, som står ved indkørslen til Slåenhøj og mellem Pilehøj og Hyldehøj bliver stående, hvor de står nu. Der vil sidenhen ikke blive hentet affald fra de enkelte matrikler. Pladsen under halvtag, som nu optages af skraldespanden, frigøres til andre ting, vi selv hver især kan bruge pladsen til.

Detaljer for hver høj omkring flytning af legeredskaber er ikke på plads endnu. Vi arbejder også videre med muligheden for indhegning af legepladserne, som der blev udtrykt ønske om på generalforsamlingen i 2020.

Vi ser frem til at drøfte forslagene med beboere på hver høj på udendørs møder inden generalforsamlingen, og efter bedste evne imødekomme spørgsmål og kritik. Dette vil finde sted:

Søndag d. 11. april

  • kl. 14:00 på Hyldehøj
  • Kl. 15:30 på Pilehøj
  • Kl. 17:00 på Slåenhøj

OBS: Generalforsamling udsat til d. 9. juni 2021

På grund af de nu gældende restriktioner som følge af Covid-19 kan vi ikke afholde generalforsamling d. 12. maj som først planlagt.
Generalforsamling er derfor udsat til onsdag d. 9. juni 2021 kl. 18:30, Nivå skole SYD i Tigersalen.

Vi vil melde ud her på hjemmesiden omkring hvordan denne generalforsamling skal afvikles, således vi overholder de gældende regler og retningslinjer om forsamlinger under COVID-19, lige så snart disse retningslinjer er bekræftet af vores Administrator NEWSEC Datea.